Osobné údaje

 1. Spoločnosť SSECCUS, s r.o., so sídlom na adrese Čakanovce 56, 044 45 Košice IČO: 46999728, DIČ: 2023689833, IČ DPH: SK2023689833, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 31569/V, (ďalej len „Správca“) uchováva nasledujúce osobné údaje klientov, ktorým poskytujú prekladateľské a jazykové služby:
 • Meno, priezvisko, názov firmy;
 • IČO, DIČ, adresa;
 • e-mailová adresa;
 • telefónne číslo/mobil;
 • komunikáciu, informácie a podklady, ktoré klient v rámci poskytovania služieb Správcovi poskytne.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), a to za účelom poskytnutia plnenia zmluvy a ďalej za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a ochranu práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Vyššie uvedené spracovanie je umožnené na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracovanie nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

2. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre nich môže spracovávať aj tento spracovateľ:

 • A-Systems s.r.o., Popradská 64G Košice 040 11, IČO 47 526 54, registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 34355/B.

Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

3. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť klientom zasielané relevantné novinky a iné obchodné správy súvisiace s jeho objednávkou, tento postup umožňuje oprávnený záujem prevádzkovateľa poskytnúť relevantné informácie podľa  §13 písm. f) zák. č. 18/2018 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov, ak ho neodmietnete. Tieto e-mailové správy možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom – napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v elektronickej správe – odhlásiť.

4. Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame, prípadné žiadať kópiu týchto osobných údajov,
 • požadovať od nás vysvetlenie k spracovaniu osobných údajov, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov – tento výmaz však bude mať za následok ukončenie rokovaní o zmluve a bude vykonaný len v prípade, že záujmy Správcu neprevažujú nad vašou ochranou súkromia
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Ak máte dojem, že vaše údaje boli spracované nezákonne, kontaktujte nás na adrese info@prekladydokumentov.sk a my sa zaväzujeme, že problém neodkladne vyriešime. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.