Všeobecné obchodné podmienky

Časť I. -Úvodné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky vydáva spoločnosť: SSECCUS s r. o., so sídlom na adrese Čakanovce 56, 04445 Košice.  IČO: 46999728, DIČ: 2023689833, IČ DPH: SK2023689833, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košcie I, oddiel Sro, vložka č. 31569/V, e-mailová adresa: info@prekladydokumentov.sk telefón: +421 948 678 468 Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, 040 01 Košice, Staré Mesto.

2. Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou SSECCUS ako dodávateľom a zákazníkom ako objednávateľom.

3. Objednávateľom je fyzická osoba staršia ako 16 rokov alebo právnická osoba, ktorá si u dodávateľa objednáva prekladateľské, alebo iné služby súvisiace s procesom prekladu dokumentov alebo inými jazykovými službami.

Časť II. -Predmet zmluvy

Dodávateľ sa na základe zmluvy zaväzuje poskytnúť objednávateľovi prekladateľské, alebo iné služby súvisiace s procesom prekladu dokumentov alebo inými jazykovými službami a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za služby dohodnutú cenu.

Časť III. –Objednávka, uzavretie zmluvy, dodanie služby

1. Objednávka musí obsahovať určenie druhu služby, jazyk vyhotovenia, rozsah, cenu služby, termín a spôsob dodania služby. Objednávku môže objednávateľ zadať:
– osobne priamo v sídle dodávateľa alebo – osobne v mieste podnikania dodávateľa na adrese: Hlavná 68, 040 01 Košice, Staré Mesto
– prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) na adrese info@prekladydokumentov.sk.

2. Uzavretie zmluvy je možné vykonať:
– podpísaním zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom spravidla v sídle dodávateľa alebo v mieste podnikania dodávateľa (písomným potvrdením objednávky) alebo
– po prijatí objednávky zo strany dodávateľa využitím elektronickej pošty (e-mailu) v prípade, ak sa strany dohodli na komunikácii v elektronickej podobe, pričom zmluva je uzavretá doručením e-mailu dodávateľa potvrdzujúcim prijatie objednávky objednávateľovi.

3. Dodávateľ sa zaväzuje dodať službu objednávateľovi v dohodnutom termíne, ktorý bol prijatý potvrdením objednávky. Objednávateľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak dodanie služby v dohodnutom termíne nie je uskutočniteľné, a objednávateľ bol o tejto situácii bezodkladne informovaný ako aj o novom termíne dodania služby. Ak sa službu nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej primeranej lehote, objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť. Ak objednávateľ pri uzavretí zmluvy výslovne informoval dodávateľa, že má záujem len na včasnom dodaní služby, objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie služby. Dodávateľ vráti objednávateľovi už zaplatenú cenu za službu bez zbytočného odkladu najneskôr do 15 dní na objednávateľom určený bankový účet. Dodacia lehota nezohľadňuje dobu nevyhnutnú pre doručenie služby (doručovanie poštou alebo kuriérom).

4. Dodanie prekladu sa uskutoční spôsobom uvedeným v objednávke, a to buď: (a) osobným prevzatím prekladu objednávateľom v mieste podnikania dodávateľa, pričom objednávateľ potvrdí prijatie služby svojím podpisom, alebo (b) odoslaním prekladu objednávateľovi elektronickou poštou (e-mailom), pričom potvrdením takého dodania prekladu je e-mail v schránke odoslaných správ dodávateľa s dátumom a časom odoslania, alebo potvrdenie o prijatí e-mailu odoslané objednávateľom na e-mailovú adresu dodávateľa v čase po poskytnutí služby, alebo (c) odoslaním prekladu v rámci Slovenska prostredníctvom kuriérskej služby poskytovanej v rámci Košíc za poplatok 9,20 – EUR alebo doporučene poštou prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. za poplatok 2,50,- EUR alebo na dobierku za poplatok 5,- EUR, a do zahraničia za poplatok 11,- EUR. Okrem doručenia zásielky na dobierku sú náklady pre doručenie splatné vopred, a to buď spolu s uhradením ceny za službu alebo dodatočne, pričom objednávka bude odoslaná až po pripísaní ceny za službu a zároveň ceny za doručenie na účet dodávateľa. Záväzok dodať službu sa považuje za splnený aj v prípade, ak objednávateľ neprevezme riadne doručovanú zásielku, resp. odmietne zásielku prevziať. V prípade, ak si objednávateľ zásielku neprevezme a táto sa vráti späť, má dodávateľ právo požadovať od objednávateľa náhradu nákladov spojených s vrátením zásielky (poštovné súvisiace so spätným zaslaním zásielky). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode. Dodávateľ nezodpovedá za oneskorené doručenie zásielky zavinené doručovateľom (Slovenská pošta, kuriér) alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa.

5. Spolu so službou doručí dodávateľ objednávateľovi účtovný doklad (faktúru, pokladničný blok elektronickej registračnej pokladne).

Časť IV. -Práva a povinnosti zluvných strán

1. Objednávateľ udeľuje svoj výslovný a neodvolateľný súhlas na začatie poskytovania služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a potvrdzuje, že bol poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z.2. Dodávateľ je povinný upozorniť objednávateľa na nekvalitný podkladový materiál k zákazke, pričom dodávateľ je oprávnený prerušiť alebo pozastaviť práce, kým objednávateľ materiál nevymení alebo neopraví. Dodávateľ nezodpovedá za nedostatky prekladu spôsobené nevhodným alebo chybným podkladovým materiálom či nesprávnymi pokynmi objednávateľa, ak na túto skutočnosť dodávateľ objednávateľa vopred upozornil a objednávateľ na ich použití napriek výhradám dodávateľa trval.

3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi všetky informácie potrebné k vyhotoveniu objednanej služby, ak o to požiada, prípadne určí kontaktnú osobu, s ktorou môže dodávateľ pre účely vykonania služby komunikovať. Ak objednávateľ požaduje vyhotoviť zákazku podľa referencií, je povinný referencie dodať.

4. Pre preklad textu, ktorý bude publikovaný, je vhodné objednať si korektúru prekladu, o čom bude objednávateľ vopred upozornený pri poskytnutí informácie o budúcom publikovaní dokumentu. Ak si ju objednávateľ neobjedná, berie na vedomie, že text nie je vhodné bez korektúry publikovať.

5. Dodávateľ nezodpovedá za škody z dôvodu chýb v preklade alebo inej úprave textu, ak si objednávateľ neobjedná korektúru u dodávateľa.

6. Objednávateľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho súhlasu dodávateľa nebude kontaktovať žiadneho subdodávateľa (prekladateľa, tlmočníka a i.), ktorý poskytoval pre objednávateľa prekladateľské alebo jazykové služby na základe zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a dodávateľom.

7. Dodávateľ nezodpovedá za prípadné porušenia práv chránených autorským právom.

Časť V. – Storno objednávky a odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený stornovať objednávku kedykoľvek do času jej prijatia zo strany dodávateľa v zmysle bodu 2 Článku III týchto všeobecných obchodných podmienok.

2. Objednávateľ nemá oprávnenie odstúpiť od zmluvy o poskytovaní prekladateľských služieb a služieb súvisiacich s procesom prekladu, keďže ide o prípad začatia poskytovania služby resp. poskytnutia služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy v súlade s §4 ods. 6 a §7 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 Z.z.

3. Dodávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní prekladateľských služieb a služieb súvisiacich s procesom prekladu, ak zdrojový súbor obsahuje údaje, ktoré sú urážlivé, obscénne alebo v rozpore s právnymi predpismi. Ak sa dodávateľ dozvedel o týchto skutočnostiach až po tom, čo bol preklad zadaný poverenému prekladateľovi a zo strany povereného prekladateľa už došlo k plneniu, dodávateľ má nárok na zaplatenie ceny prekladu vykonaného do času odstúpenia od zmluvy, a to za každú začatú normostranu prekladu a tento nárok započítať voči nároku objednávateľa na vrátenie ceny prekladu, ak už bola zaplatená.

5. Dodávateľ si vyhradzuje právo pozastaviť poskytnutie služby v prípade, ak ide o nedostupnú jazykovú kombináciu prekladu, alebo ak sa preukáže neobvyklá náročnosť objednávky (najmä z dôvodu náročnej alebo komplikovanej terminológie, neobvyklej jazykovej kombinácie, prípadne nutnosti ďalšieho medzistupňa prekladu atď.), v dôsledku ktorej bude nevyhnutné upraviť dobu dodania služby a/alebo upraviť cenu za službu, a to až do času dosiahnutia dohody medzi dodávateľom a objednávateľom. Dodávateľ je povinný bezodkladne informovať o tejto skutočnosti objednávateľa a ak dodanie služby nie je možné, alebo sa strany nedohodnú na novom termíne dodania služby a/alebo jej cene, ktorákoľvek zo strán je oprávnená od zmluvy odstúpiť. Dodávateľ vráti objednávateľovi už zaplatenú cenu za službu bez zbytočného odkladu najneskôr do 15 dní na objednávateľom určený bankový účet.

Časť VI. -Účtovanie a cena
1.Ceny poskytovaných služieb sú stanovené na základe cenníka služieb platného v čase uzavretia zmluvy alebo na základe osobitnej cenovej kalkulácie.

2.Cena služby je splatná najneskôr spolu s dodaním služby, ak nebolo dohodnuté inak. Dodávateľ je oprávnený požadovať od objednávateľa uhradenie preddavku až do výšky 100 % z ceny služby. Splatnosť preddavku je 7 dní odo dňa vystavenia zálohovej faktúry. Do času zaplatenia preddavku nie je dodávateľ povinný poskytnúť službu resp. začať s jej poskytovaním.

3.Dodávateľ vystaví daňový doklad (faktúru), ktorú je objednávateľ povinný uhradiť do termínu splatnosti a spôsobom uvedeným na daňovom doklade. Štandardný termín splatnosti je 14 dní. V prípade omeškania s uhradením daňového dokladu je objednávateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do zaplatenia.

Časť VII. -Zachovanie mlčanlivosti a ochrana osobných údajov

1.Dodávateľ a objednávateľ prijali dohodu, na základe ktorej sú všetky informácie, ktoré objednávateľ poskytne dodávateľovi a ktoré neboli objednávateľom zverejnené alebo nie sú všeobecne známe, považované za prísne dôverné.

2.Dodávateľ bude:

a)zaobchádzať s informáciami ako s prísne dôvernými a podnikne všetky opatrenia pre udržanie dôvernnosti týchto informácií,

b)používať a spracúvať informácie výlučne v súlade so súvisiacim predmetom zmluvy,
c)pristupovať k informáciám tak, aby v žiadnom prípade neboli zverejnené ani poskytnuté tretej strane a aby neboli použité ani na iný účel ako na predmet zmluvy a s ním súvisiace účely.

3.Pre naplnenia tohto záväzku sa dodávateľ zaväzuje dodržiavať všetky potrebné opatrenia, aby nedošlo k úniku informácií obsiahnutých v získaných informáciách, najmä:

a)aby nedošlo k poskytnutiu informácií tretej osobe
b)aby nedošlo k zverejneniu údajov
c)aby nedošlo k multiplikácii a rozšíreniu poskytnutých informácií
d)pre zabránenie prístupu neoprávnených osôb k týmto informáciám ,
e)pre zabránenie úniku informácií akýmkoľvek konaním, či nedbalosťou.

4. Zadaním objednávky udeľuje objednávateľ (fyzická osoba) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke pre účely vybavenia objednávky a dodania služby, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. Dodávateľ spracováva osobné údaje objednávateľa (fyzickej osoby) na účely splnenia zmluvy a plnenia záväzkov voči objednávateľovi, a to pri kontaktovaní objednávateľa v súvislosti s vybavovaním zákazky, poskytnutím služby a vystavením účtovného dokladu. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje objednávateľa nebudú použité na iné účely, najmä nebudú zverejnené, poskytnuté alebo sprístupnené tretím osobám, s výnimkou ak ide o splnenie zákonnej povinnosti dodávateľa podľa všeobecne platných právnych predpisov (daňový úrad, policajný orgán, iné štátne orgány), alebo osobám, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie zákazky (najmä prekladateľ, tlmočník). Databáza osobných údajov je chránená pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Dodávateľ spracováva osobné údaje objednávateľa v tomto rozsahu: meno a priezvisko, fakturačná adresa, prípadne adresa dodania služby, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo, prípadne iné údaje potrebné k naplneniu služby vopred dohodnuté s objednávateľom.

Časť VIII. -Reklamácia

Pri žiadosti o reklamáciu vykonanej a dodanej služby je objednávateľ povinný predložiť písomnú žiadosť poštou na adresu sídla dodávateľa, alebo využitím služieb elektronickej pošty (e-mailom na info@prekladydokumentov.sk) bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa jej poskytnutia, v opačnom prípade sú nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za nedostatky uplatnené oneskorene a zanikajú. V prípade zaniknutia nárokov na reklamáciu závisí ich zohľadnenie na dodávateľovi, pričom dodávateľ je oprávnený považovať nároky za neodvolateľne zaniknuté. V reklamácii služby je nutné uviesť číslo objednávky/zmluvy, popísať dôvod a charakter nedostatkov, prípadne doložiť existenciu týchto nedostatkov záznamom. V prípade oprávnenej reklamácie je dodávateľ povinný zabezpečiť na vlastné náklady nápravu v primeranej lehote, prípadne poskytnúť objednávateľovi zľavu z ceny služby. V prípade sporu o dôvodnosť reklamácie posúdia reklamovanú zákazku nezávislí dodávatelia. Výsledok posudku sa oznámi objednávateľovi spolu s oznámením o vybavení reklamácie.

Časť IX. -Riešenie sporov

Objednávateľ s dodávateľom sa dohodli, že v súvislosti s akýmikoľvek spormi platí právny poriadok Slovenskej republiky. Akékoľvek spory budú prednostne riešené vzájomnou dohodou a v prípade, že sa nepodarí dosiahnuť zmierne riešenie sporu, bude spor podliehať výlučnej právomoci slovenských súdov.
Informácia pre spotrebiteľa o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“):

Ak nie je objednávateľ spokojný so spôsobom, ktorým bola vybavená jeho reklamácia alebo ak sa domnieva, že dodávateľ porušil jeho práva, má  právo obrátiť sa na dodávateľa so žiadosťou o nápravu. Ak dodávateľ žiadosť objednávateľa zamietne, alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie, má objednávateľ právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „Návrh“). ARS sa netýka sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjektom ARS je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná právnická osoba zapísaná do zoznamu subjektov ARS vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Návrh môže objednávateľ podať u subjektu ARS v listinnej podobe, v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice. Návrh môže objednávateľ podať aj prostredníctvom formuláru dostupného na webovom sídle SOI www.soi.sk, alebo prostredníctvom platformy ARS dostupnej na webovej stránke EÚ http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. ARS vedené Slovenskou obchodnou inšpekciou je bezodplatné, iný subjekt ARS môže od objednávateľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Subjekt ARS ukončí ARS v zásade do 90 dní odo dňa jeho začatia.

Časť X. –Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej medzi dodávateľom a objednávateľom a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami zmluvy, individuálne dohodnutými podmienkami, ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. Spoločnosť SSECCUS, s r.o. si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.prekladydokumentov.sk. Právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 12. decembra 2020.